S.S.S

 • GYO'lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir?

  GYO’lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne tabidirler.

 • GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır?

  GYO’lar sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.

 • GYO'ların yatırımlarının en az ne kadarı gayrimenkul sektöründe olmalıdır?

  Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına ve sermayesine %100 oranda iştirak ettikleri GYO Tebliği'nin 28'inci maddesinin birinci fıkrasındaki şirketlere aktif toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

 • GYO'lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir mi?

  GYO’lar GYO tebliğinin 24. Maddesinin (b) bendinde belirlenen sınırlamalara uymak şartıyla para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. 

 • GYO'lar yabancı gayrimenkullere ya da yurt dışında kurulu şirketlere yatırım yapabilir mi?

  GYO’lar GYO Tebliğinin 24. Maddesinin (d) bendinde belirlenen sınırlamalar dahilinde yabancı gayrimenkullere ve yurt dışında kurulu şirketlere yatırım yapabilirler. 

 • GYO'ların arsa yatırımlarına ilişkin herhangi bir sınır var mıdır?

  GYO’ların portföylerinde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı toplam aktif toplamının %20'sini aşamaz.

 • GYO'ların projelerinin inşaat işini kendisi yapabilir mi?

  GYO’lar hiçbir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışıdır. 

 • GYO'ların borçlanmasındaki limit nedir?

  GYO’lar, fon ihtiyaçlarını ve portföyleri ile ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları kosolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında yer alan öz sermayelerinin beş katına kadar kredi kullanabilirler. Söz konusu kredilerin üst sınırının hesaplamasında ortaklığın finansal kiralama işlemlerinden doğan borçları ve gayri nakdi kredileri de dikkate alınır.

 • GYO'ların kar dağıtma zorunluluğu var mıdır?

  GYO’ların Yatırım Ortaklıklarının kar dağıtma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, nakit kar payı dağıtma zorunluluğu getirebilir.

 • GYO'ların ödediği kurumlar vergisi oranı nedir?

  GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden istisna olup, gelir vergisi stopaj oranı ise %0’dır. Bu kapsamda GYO’lar portföy kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler.

 • GYO'lar gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken hangi değerleri kullanır?

  GYO’ların yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar; SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

 • GYO'lar gayrimenkul satarken ya da kiralarken ekspertiz değerinin altında bir değerle işlem yapabilir mi?

  GYO’lar mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinin %95’inden daha düşük değerlerin esas alınması durumunda , bu durumun Kurulun özel durumları kamuya açıklamasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.

   

 • Doğuş GYO ne zaman kurulmuştur?

  Doğuş GYO, 25 Temmuz 1997 tarihinde kurulmuştur.

 • Doğuş GYO'nun ana faaliyeti nedir?

  Doğuş GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. Şirket’in faaliyet esasları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

   

 • Doğuş GYO ne zaman halka açılmıştır?

  Doğuş GYO, 25.03.1998 tarihinde halka arz edilmiştir.

 • Doğuş GYO hangi borsada, hangi pazarda işlem görmektedir?

  Doğuş GYO hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da “DGGYO” hisse kodu ile işlem görmektedir.

 • Doğuş GYO'nun portföyü hangi yatırımlardan oluşmaktadır?

  Doğuş GYO’nun portföyü, gayrimenkul yatırımları, gayrimenkul projeleri ve para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

   

 • Doğuş GYO'nun sermaye büyüklüğü nedir?

  Doğuş GYO’nun 31.12.2022 yıl sonu itibariyle Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000-TL, Ödenmiş Sermayesi ise 332.007.786 TL’dir.

   

 • Doğuş GYO'nun yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır?

  Doğuş GYO’nun yönetim kurulu toplam 6 kişiden oluşmakta olup, yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı 2’dir.

 • Doğuş GYO'nun gelir kaynakları nelerdir?

  Doğuş GYO’nun gelir kaynakları; gayrimenkul portföyünden elde edilen kira gelirleri ile finansal varlıklardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

   

 • Doğuş GYO'nun mali yılı nedir?

  Doğuş GYO’nun mali yılı 12 aylık takvim yılıdır. (Ocak- Aralık)

 • Doğuş GYO finansal sonuçlarını hangi sıklıkla açıklamaktadır?

  Doğuş GYO finansal sonuçlarını üçer aylık dönemlerde açıklamaktadır.

 • Doğuş GYO'nun olağan genel kurulu ne zaman toplanmaktadır?

  Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantıları için uygulanacak toplantıya davet ve paydaşlara duyuru şekli ile gündemin tespiti, toplantı ve karar nisapları, toplantıya katılım ve oy kullanma şekil ve esasları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak yönetim kurulunun genel kurul toplantısına ait alacağı kararda açık şekilde belirtilir.

   

 • Doğuş GYO'nun Kar Dağıtım Politikası ne şekildedir?
 • Doğuş GYO'nun bağımsız denetim kurulu kimdir?

  Bağımsız Denetleme Kuruluşu: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

   

   

 • Doğuş GYO'nun değerleme hizmeti aldığı gayrimenkul değerleme şirketleri hangileridir?

  GYO’lar, şirket portföyünde bulunan her bir varlık için veya yıl içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için SPK’nın yetkilendirdiği gayrimenkul değerleme şirketleriyle çalışmak zorundadır. Bu kapsamda portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için SPK’nın yetkilendirdiği gayrimenkul değerleme şirketlerinden Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş ve Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’den hizmet almaktadır.

   

 • Doğuş GYO yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?

  Sorularınız için Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile irtibata geçebilirsiniz.

  Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim bilgileri;

  Hasan Hüsnü Güzelöz – Bölüm Yöneticisi
  Tel: 0 212 335 2850
  Faks:0 212 335 2899
  E-Posta Adresi: Hguzeloz@dogusgrubu.com.tr

  Nazlı Yılmaz – Bölüm Personeli
  Tel: 0 212 335 2850
  Faks:0 212 335 2899
  E-Posta Adresi: nazliyi@dogusgyo.com.tr

 • Doğuş GYO’ nun mevcut ortaklık yapısı nasıldır?
   

  31 Aralık 2023

  31 Aralık 2022

   

   

   

  Pay Oranı

  Pay Oranı      

  Ortağın Adı/Unvanı

  Grubu

  Türü

  (%)

  (%)

  Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)

  A

  Nama

  -

  0,78

  Doğuş Otomotiv Servis ve Tic.A.Ş.(Halka Kapalı) (*)

  A

  Nama

  0,78

  -

  Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)

  B

  Hamiline

  -

  14,67

  Doğuş Otomotiv Servis ve Tic.A.Ş.(Halka Kapalı) (**)

  B

  Hamiline

  14,67

  -

  Diğer Halka Açık Kısım

  B

  Hamiline

  84,55

  84,55

  Toplam

     

  100

  100

  Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar

  31.12.2023 tarihi itibariyle, Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL, Ödenmiş Sermayesi ise 332.007.786 TL’dir. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre sermayenin %5 ve %10’undan fazlasına sahip ortaklar;

  Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. : %94,4362

  Toplam : % 94,4362

  01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde sermayenin %5 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilere ilişkin bilgiler;

  Şahenk Ailesi, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin ana ortağı olan Doğuş Holding A.Ş. üzerinden gelen etkin dolaylı paylar nedeniyle şirket sermayesinde %5’ten fazla paya sahiptir.

  Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

  Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle, iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.